КРД-50 INDIASCAN

Комплекс рентгенівський діагностичний «INDIASCAN» із цифровою обробкою зображення. Призначений для проведення масових обстежень грудної клітки пацієнтів із забезпеченням повної автоматизації процесу обстеження. Обстеження виконується у прямій та боковій проекціях (виявлення туберкульозу, онкологічних та інших захворювань).

Основні типи досліджень:
прове проведення масових рентгенографічних обстежень грудної клітки пацієнтів

Переваги:

Цифровий приймач побудова-, що дає мож- ливість отримувати чіткі висо- контрастні зображення.

 • Проста та надійна механіка. 
 • Широкий діапазон вертикальногопереміщення траверси апарата.
 • Застосування сучасного високочастотного пристрою живлення (100 кГц) з перетворювачем дає можливість суттєво зменшити час опромінення пацієнта.
 • Cистема високочастотного живлення з процесорним контролем підвищує термін роботи рентге- нівської трубки до 5 років (або 100 000 включень).
 • Високовольтна частина моноблочного типу з високоефек- тивною рентгенівською трубкою підвищує надійність роботи за рахунок відсутності високоволь- тних з’єднань.
 • Прогресивне високотехноло- гічне рішення з організацією виробничого процесу обсте- ження: рентген-лаборант здій- снює дистанційне автомати- зоване управління з єдиного інтегрованого пульту, поза зоною опромінення.
 • Конструкція апарату дає можли- вість забезпечити:
  • знаходження пацієнта в полі зору протягом всього часу дослідження;високоефективну та продуктивну роботу при масових обстеженнях (до 40000 обстежень на рік);
  • обстеження пацієнтів нестан- дартної комплекції, невеликого росту інвалідів тощо;
  • зменшення дискомфорту та від- сутність ризику травмування;
  • ідеальне розташування пацієнта для дослідження відповідно до атласу укладок;
  • витримання відстані випроміню- вач-приймач 1000 мм (зведення до мінімуму проекційних викривлень).
 • Наявність глибинної діафрагми з центратором дає можливість проводити обстеження пазух носа, черепа, кінцівок та обмежувати променеве навантаження.
 • Апаратно-програмне забезпечення ПМЗ «NEYRON» - зручне та універсальне програмне забезпечення, яке дозволене до використання і робить можли-вим:
  • вести електронну базу пацієнтів із швидким пошуком та оброб- кою даних, можливістю скла- дання статистичних звітів тощо;
  • здійснювати автоматичний голосовий супровід команд обстеження «увага, вдихніть та не рухайтесь», «обстеження закінчено»..

Написати нам